Nanakshahi Calendar


Nanakshahi Calendar (Fixed dates)Gurpurabs


Gurpurb / Festival

Guru Sahib / Festival

Nanakshahi

CALENDAR

Parkash Utsav

Guru Gobind Singh Sahib

23 Poh

5 Jan

Parkash Utsav

Guru Har Rai Sahib

19 Magh

31 Jan

Gurgadi

Guru Har Rai Sahib

1 Chet

14 Mar

Nanakshahi New Year

Nanakshahi Era 535 commences

1 Chet

14 Mar

Hola Muhalla

Hola Muhalla Nanakshahi

1 Chet

14 Mar

Jotijot

Guru Hargobind Sahib

6 Chet

19 Mar

Parkash

Guru Nanak Sahib

1 Vaisakh

14 Apr

Khalsa Day - Vaisakhi

Khalsa Panth Creation anniversary

1 Vaisakh

14 Apr

Jotijot

Guru Angad Sahib

3 Vaisakh

16 Apr

Gurgadi

Guru Amar Das Sahib

3 Vaisakh

16 Apr

Jotijot

Guru Harkrishan Sahib

3 Vaisakh

16 Apr

Gurgadi

Guru Tegh Bahadur Sahib

3 Vaisakh

16 Apr

Parkash

Guru Angad Sahib

5 Vaisakh

18 Apr

Parkash

Guru Tegh Bahadur Sahib

5 Vaisakh

18 Apr

Parkash

Guru Arjun Sahib

19 Vaisakh

2 May

Parkash

Guru Amar Das Sahib

9 Jeth

23 May

Gurgadi

Guru Hargobind Sahib

28 Jeth

11 Jun

Martyrdom

Guru Arjun Sahib

2 Harh

16 Jun

Parkash

Guru Hargobind Sahib

21 Harh

5 Jul

Miri-Piri Day

Guru Hargobind Sahib

6 Sawan

21Jul

Parkash

Guru Harkrishan Sahib

8 Sawan

23Jul

First Parkash

Guru Granth Sahib

17 Bhadon

1 Sep

Jotijot

Guru Amar Das Sahib

2 Asu

16 Sep

Gurgadi

Guru Ramdas Sahib

2 Asu

16 Sep

Jotijot

Guru Ramdas Sahib

2 Asu

16 Sep

Gurgadi

Guru Arjun Sahib

2 Asu

16 Sep

Gurgadi

Guru Angad Sahib

4 Asu

18Sep

Jotijot

Guru Nanak Sahib

8Asu

22 Sep

Parkash

Guru Ramdas Sahib

25 Asu

9 Oct

Jotijot

Guru Har Rai Sahib

6 Katik

20 Oct

Gurgadi

Guru Harkrishan Sahib

6 Katik

20 Oct

Gurgadi

Guru Granth Sahib

6 Katik

20 Oct

Jotijot

Guru Gobind Singh Sahib

7Katik

21 Oct

Gurgadi

Guru Gobind Singh Sahib

11 Maghar

24 Nov

Martyrdom

Guru Tegh Bahadur Sahib

11 Maghar

24 Nov

Martyrdom

Elder Sahibzadas

8 Poh

21 Dec

Martyrdom

Younger Sahibzadas

13 Poh

26 Dec